In­spi­ra­cje – opra­wy hi­sto­ry­zu­ją­ce i ar­ty­stycz­ne

Opublikowano 28 września 2015

 

Za­pra­sza­my na wy­sta­wę książ­ki ar­ty­stycz­nej “In­spi­ra­cje – opra­wy hi­sto­ry­zu­ją­ce i ar­ty­stycz­ne”, pre­zen­tu­ją­cej książ­ki ar­ty­stycz­ne (atra­py) wy­ko­na­ne przez stu­den­tów w Pra­cow­ni In­tro­li­ga­tor­stwa Ar­ty­stycz­ne­go w Za­kła­dzie Kon­ser­wa­cji Pa­pie­ru i Skó­ry na Wy­dzia­le Sz­tu­ki Uni­wer­sy­te­tu Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu oraz stu­den­tów Pra­cow­ni Tech­nik i Tech­no­lo­gii Opraw w Ka­te­drze Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Sta­rych Dru­ków i Gra­fi­ki na Wy­dzia­le Kon­ser­wa­cji i Re­stau­ra­cji Dzieł Sz­tu­ki Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie.

Za­pra­sza­my rów­nież na to­wa­rzy­szą­cy wy­sta­wie pa­nel dys­ku­syj­ny “Od atra­py do kon­ser­wa­cji”, któ­ry od­bę­dzie się 28 wrze­śnia br. o godz. 12.00 w sa­li 256 BUW.

Te­ma­tem pa­ne­lu bę­dzie m.in. je­den z ele­men­tów pro­ce­su edu­ka­cji kon­ser­wa­to­ró­w-re­stau­ra­to­rów za­byt­ko­wej książ­ki, ja­kim jest kurs in­tro­li­ga­tor­ski, je­go zna­cze­nie dla przy­szłej pra­cy kon­ser­wa­to­ra, róż­ni­ce i po­do­bień­stwa w po­dej­ściu do kształ­ce­nia na Uni­wer­sy­te­cie im. Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka w To­ru­niu i Aka­de­mii Sz­tuk Pięk­nych w War­sza­wie.

W dys­ku­sji udział we­zmą:
dr Mał­go­rza­ta Pro­no­bi­s-Gaj­dzis (UMK),
Woj­ciech Ch­ro­ścic­ki (ASP w War­sza­wie),
dr Ar­ka­diusz Wa­gner (UMK),
dr hab. Ma­rzen­na Cie­chań­ska (ASP w War­sza­wie),
Ma­rian­na Czap­nik (BUW),
dr Jo­an­na Ko­złow­ska­-Mi­lew­ska (BUW),
Ewa Urzy­kow­ska (BUW).

Za­pra­sza­my wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych daw­ną i współ­cze­sną książ­ką, a w szcze­gól­no­ści kon­ser­wa­to­rów dzieł sztu­ki, hi­sto­ry­ków sztu­ki, te­gu­men­to­lo­gów, bi­blio­lo­gów, opie­ku­nów zbio­rów bi­blio­tecz­nych.

Wy­sta­wa bę­dzie czyn­na w dniach 28 wrze­śnia – 18 pa­ździer­ni­ka br. (z wy­łą­cze­niem dni 2–4 pa­ździer­ni­ka) w ho­lu ka­ta­lo­go­wym BUW.

KATALOG.pdf