Projekt konserwatorski dla zabytkowego wyposażenia dawnej cerkwi w Odrzechowej

Opublikowano 3 marca 2017

Projekt konserwatorski dla zabytkowego wyposażenia dawnej cerkwi w Odrzechowej został zrealizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Głównym zadaniem była inwentaryzacja zbioru zabytkowego wyposażenia dawnej cerkwi  w Odrzechowej odnalezionego na strychu świątyni. Przeprowadzono także badania historyczne i fizyko-chemiczne wybranych obiektów w celu ustalenia techniki, technologii oraz datowania zabytków. Sprawozdanie z badań zostało opracowane w formie dokumentacji opisowej załączonej w formie aneksu do ogólnej dokumentacji zbioru. Na podstawie wykonanych badań, pomiarów i fotografii opracowana została dokumentacja zbioru, zawierająca opis zabytków, rysunki a także analizę stanu zachowania i proponowany program konserwatorski. Ponadto przygotowana  została dokumentacja fotograficzna odnalezionych elementów wyposażenia cerkwi. W trakcie komisji konserwatorskiej z udziałem urzędników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu – delegatura Krosno, przekazano przygotowane materiały i na ich podstawie rozpoczęto procedurę wpisu do rejestru zabytków dwóch najcenniejszych ruchomaliów – późnobarokowego ołtarza bocznego z XVIII wieku oraz polichromowanego krzyża procesyjnego datowanego na przełom XVIII/XIX wieku. Wpis do rejestru zabytków pozwoli podjąć działania konserwatorskie przy wspomnianych obiektach.

W części praktycznej projektu zrealizowano konserwację Carskich Wrót pochodzących z ikonostasu, który pierwotnie znajdował się w cerkwi w Odrzechowej. Obiekt był w stanie totalnego destruktu (stanowił zbiór kilkudziesięciu pojedynczych fragmentów). Wykonane prace objęły takie zabiegi jak dezynsekcję, konsolidację warstw technologicznych, impregnację zdegradowanych elementów. Wszystkie fragmenty sklejono w całość i zrekonstruowano brakujące partie snycerki. Wykonano selektywne zabiegi restauracji zachowanej pozłoty oraz polichromii. Prace konserwatorskie objęły również jedyną zachowaną ikonę, z przedstawieniem św. Marka pierwotnie wkomponowaną w ramę carskich wrót. Po zakończonych pracach konserwatorskich carskie wrota zostały wyeksponowane w nawie kościoła w Odrzechowej.