Prof Dr Hab. Monika Jadzińska

Opublikowano 24 października 2019

Dr hab. Monika Jadzińska, prof. ASP

Konserwator-restaurator dzieł sztuki 

Specjalizacja: teoria i praktyka konserwacji malarstwa sztalugowego i obiektów sztuki współczesnej

Magister w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 1997, nagroda rektora dla najlepszego studenta ASP na rok 1997-8.

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii sztuki, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, tytuł pracy:  „Autentyzm w sztuce instalacji”, Warszawa 2010.

Od 1999 zatrudniona na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie, specjalność: konserwacja i restauracja dzieł sztuki na podłożach ruchomych oraz obiektów sztuki nowoczesnej. 1999-2010 – asystent; od 2010 – adiunkt, od 2019 prof. ASP. Od 2011 pełnomocnik do spraw nauki WKiRDS, (odpowiedzialna za ocenę parametryzacyjną jednostki – w latach 2009-2012 WKiRDS otrzymał najwyższą kategorię A+; w 2013-2016 kategorię A). Członek Rady Naukowej MIK ( Międzyuczelniany Instytut Konserwacji)

Habilitacja w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskana w lipcu 2019 r.

Nominacja na prof. ASP – wrzesień 2019 r.

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE 

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ 

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH. 

UDZIAŁ W KONSORCJACH I SIECIACH BADAWCZYCH