Zastosowanie innowacyjnych środków w dokumentacji, badaniach i konserwacji obiektów zabytkowych.

Opublikowano 30 grudnia 2020

Numer Zadania Badawczego: ASP/WK/22PB
Nazwa Zadania Badawczego: Zastosowanie innowacyjnych środków w dokumentacji, badaniach i konserwacji obiektów zabytkowych.
Kierownik Zadania Badawczego: dr Rafał Nijak
Skład zespołu badawczego: dr Mateusz Jasiński, dr Rafał Nijak, mgr Marlena Koczorowska, mgr Marcin Petrus

 

Osiągnięte efekty Zadania Badawczego:

 • mgr Marcin Petrus
  Badania konserwatorskie wybranych dzieł sztuki sakralnej z małych i dużych miejscowości.

Wykonano wstępną identyfikację obiektów, badania nieniszczące in situ (w tym dokumentację fotograficzną wraz z UV i IR), analize stanu zachowania i przyczyn zniszczeń. Częściowo została zrealizowana kwerenda biblioteczna i archiwalna. W kościele w Poświętnem badaniom zostało poddanych 8 obrazów ołtarzowych: Św. Walenty i Chrzest Chrystusa w Jordanie autorstwa J. Buchbindera, Św. Michał Archanioł autorstwa W. Rossowskiego oraz obrazy nieznanych malarzy: Św. Filip Neri, Św. Antoni z Padwy, Św. Piotr, Św. Magdalena, Zdjęcie z krzyża. W kościele Res Sacra Miser do wykonania badań zostały wybrane dwa obrazy: Immaculata oraz Opatrzność Boża. W trakcie realizacji są badania laboratoryjne, które służą określeniu zastosowanych materiałów (spoiwa, wypełniacze zapraw, pigmenty) oraz określeniu budowy warstwowej poszczególnych obiektów. Planuje się wykonanie badań obrazów: Zdjęcie z krzyża z kościoła Reformatów w Warszawie
oraz z kościoła Wizytek w Warszawie, interpretację wyników badań oraz analizę porównawczą. Ponadto planowane jest upublicznienie wyników badań w postaci artykułu oraz posterów.

 

 • dr Rafał Nijak
  Nieinwazyjne badania poszukiwawcze średniowiecznych fortyfikacji miejskich na starym
  mieście Tarnowie.

Badania georadarowe wykonano w obszarach wysokiego prawdopodobieństwa lokalizacji historycznych obiektów fortyfikacyjnych w rejonie starego miesta Tarnowa. Badania objęły 8 obszarów, w których wykonano 60 profili o łącznej długości około 1375,0 metrów. W
większości przypadków udało się zlokalizować szereg powtarzalnych anomalii sugerujących istnienie pod powierzchnią ziemi reliktów dawnej zabudowy. Zebrane dane wykorzystano do stworzenia trójwymiarowego modelu sytuacyjnego odzwierciedlającego zasięg
występujących anomalii. Wyniki badania w połączeniu z kwerendą źródeł archiwalnych oraz analizą istniejących reliktów naziemnych umożliwiły podjęcie próby rekonstrukcji wizualnej dawnych obiektów architektonicznych. Prace badawcze wykonano przy współpracy z Katedrą Geofizyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Badania sfinalizowane zostaną w formie wydania obszerniejszej publikacji książkowej „Tarnów w okresie od XIV do XVI wieku. Próba rekonstrukcji wizualnej średniowiecznego miasta” podsumowującej kilkuletnią pracę nad zagadnieniem. Uzyskane wyniki posłużą także planowanej pracy habilitacyjnej.

 • mgr Marlena Koczorowska
  Badania nieniszczące obiektów o złożonej strukturze, z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury do obrazowania diagnostycznego i radiologii oraz opracowanie graficzne wyników badań w formie modeli 3 D i w postaci obrazowania dzieł sztuki za pomocą
  rzeczywistości rozszerzonej.

Wykonano badania nieniszczące, wykorzystujące specjalistyczną aparaturę służącą w medycynie do obrazowania diagnostycznego i radiologii. Badania przeprowadzono na obiektach posiadających złożoną strukturę, gdzie do tej pory problematycznym było określenie składu i budowy oraz problemów konstrukcyjnych, bez wykorzystania metod inwazyjnych. Do badań wytypowano obiekty: Bez tytułu Jadwigi Maziarskiej, Ślady, Teatr paniki, Matka Józefa Szajna, Matka Boska z Dzieciątkiem w typie Eleusa nieznanego autorstwa. Badania przeprowadził dr n. med. Łukasz Kownacki- specjalista medyczny w dziedzinie radiologii i obrazowania diagnostycznego w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, ArtApp. Badania miały na celu zaprezentowanie metod niewykorzystywanych w konserwacji na szerszą skalę oraz realne sprawdzenie ich przydatności w tej dziedzinie. Obrazy, które powstały w trakcie badania przetransportowano do programu RadiAnt DICOM Viewer 5.5.0. Wyniki przedstawiono na spotkaniu pt. „STUDIUM. Diagnostyka obrazowa”w Galerii Studio 27 listopada 2019.