Antoni Ciężkowski

Opublikowano 1 stycznia 2021

Antoni Ciężkowski

Artysta plastyk, konserwator i restaurator dzieł sztuki.

Specjalizacja: magister sztuki w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – dyplom 1993r. Aneks do dyplomu z rysunku w pracowni prof. Mariana Nowińskiego – wyróżnienie.

Nauczyciel akademicki od 1996r., obecnie starszy wykładowca na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, w Katedrze Konserwacji i Restauracji Rzeźby i El Architektury, w Pracowni Technik Rzeźbiarskich, Technologii Rzeźby , Kopii i Rekonstrukcji.

W ramach dydaktyki zakres działań obejmuje:

-współudział w prowadzeniu ćwiczeń z technik rzeźbiarskich dla studentów I roku (semestr II),

temat: bezprzyrządowe wykonanie kopii detalu architektonicznego lub małej formy rzeźbiarskiej wg. modelu gipsowego. Praktyczne zasady posługiwania się tradycyjnymi narzędziami podczas obróbki materiału kamiennego.                                                                                             

-wykłady i ćwiczenia dla studentów II roku:

(semestr III), temat: technologia i technika wykonywania modeli, form odlewniczych i odlewów, prostych i złożonych elementów sztukatorskich oraz stiuków i sztucznych marmurów,

(semestr IV)- temat: zasady komponowania dowolnego napisu na płaszczyźnie, z uwzględnieniem charakteru i specyfiki materiału skalnego. Technika wykonania napisu w wybranych materiałach skalnych.                             

-współudział w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów III i IV roku, których tematem jest wykonanie kopii rzeźbiarskiej w glinie, wg. oryginalnego modelu lub odlewu z rzeźby z danej epoki:

(semestr V), temat: kopia rzeźby średniowiecznej- rzeźba romańska,

(semestr VI), temat: kopia rzeźby gotyckiej,

(semestr VII), temat: kopia rzeźby barokowej ( XVII w.) lub klasycystycznej ( XVII w.).                                 

-współudział w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów IV i V roku (semestr VIII i IX), temat: wykonanie kopii w kamieniu przy pomocy cyrkla rzeźbiarskiego poprzez punktowe przenoszenie kształtu i wymiarów wybranego modelu.                                                                                                                                       

-konsultacje, korekty i bieżąca pomoc techniczna w zakresie: modelowania, formowania, wykonywania odlewów oraz przeprowadzenia rekonstrukcji ubytków formy rzeźbiarskiej w materiale skalnym oraz w drewnie dla studentów- dyplomantów WKiRDS ASP w Warszawie.

-zajęcia terenowe (tzw. praktyki studenckie) dla studentów II, III IVr. Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby i El. Architektury.   

 

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju elewacji Pałacu Branickich przy ul. Miodowej w Warszawie (praca zespołowa-1991r.), piaskowiec, wapień                                                 

-konserwacja szczytowej elewacji Kaplicy NMP oraz wchodzące w jej skład rzeźby z nisz i wolnostojące postaci aniołów, zespół klasztorny O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie (praca zespołowa-1992r.), wapień ,tynk cementowo-piaskowy.                         

-konserwacja rzeźbiarskiego wystroju elewacji frontowej Arsenału, zespół klasztorny O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie (praca zespołowa-1992r.), narzut wapienno-piaskowy.

-konserwacja nagrobka Matki Rejmana – Przeora Klasztoru O. Paulinów na Jasnej Górze, Cmentarz Św. Rocha w Częstochowie (praca zespołowa-1993r.), piaskowiec, wapień.

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju Bramy Lubomirskich, zespół  klasztorny O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie (praca zespołowa-1993r.), piaskowiec.

-konserwacja dwu kompozycji rzeźbiarskich wieńczących fasadę ratusza miejskiego na Placu Bankowym w Warszawie (praca zespołowa-1993r.), piaskowiec.

-realizacja prac konserwatorskich przy zespole rzeźb socrealistycznych w Muzeum Zamoy-skich w Kozłówce (praca zespołowa-1994r.), gips, gips patynowany na brąz. Wyjazd ze studentami II, III i IV r. Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury. Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz opieka merytoryczna nad pracą studentów.

-konserwacja architektonicznego wystroju bramy wjazdowej od strony wschodniej do zespołu Pałacowo-Parkowego w Natolinie, Warszawa (praca zespołowa-1994r.), glina ceramiczna wypalana, tynk wapienno-piaskowy, tynk cementowo-piaskowy.

-konserwacja kamiennych elementów cokołu i stopni Kolumny Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym w Warszawie (praca zespołowa-1994r.), granit.

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju elewacji Zamku Ostrogskich w Warszawie, ul. Okólnik 1 (praca zespołowa-1994r.), piaskowiec, wapień.

-konserwacja zwieńczenia pomnika nagrobnego Nikifora Wasyliewa na  Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie (praca zespołowa-1994r.), marmur.

-konserwacja pozostałości wystroju sztukatorskiego Sali Głównej ruin Banku Polskiego przy ulicy Bielańskiej w Warszawie (praca zespołowa-1995r.), gips, marmur.

-konserwacja architektonicznego wystroju tarasu zachodniego Zamku Ostrogskich w Warszawie, ul. Okólnik 1, (praca zespołowa-1995r.), piaskowiec, cegła.

-konserwacja dziesięciu nagrobków (J.Taugenholda, J.Baumvittera, J.Dawidsona, N.Dawidsona, M.Bałabana, Ch.Farensztajny, Z.Bychowskiego, G.C.Baumvittera, F.Berensteina) na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie (praca zespołowa-1995r.), piaskowiec, marmur.

-konserwacja architektonicznego wystroju elewacji frontowej budynku Banku G.Landaua w  Warszawie, ul. Senatorska 38,(praca zespołowa-1995r.), piaskowiec.

-konserwacja kamiennych parapetów zabytkowej szklarni Trephauz w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 4, (praca zespołowa-1995r.), piaskowiec.

-konserwacja zespołu ośmiu rzeźb z korony Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie-I Etap. Współpraca z PKZ BHZ „Eksport” Warszawa (praca zespołowa-1996r.), piaskowiec.

-konserwacja kamiennego wystroju wnętrza holu, w budynku Korporacji Tiger, Pl. Dąbrowskiego w Warszawie (praca zespołowa-1996r.), trawertyn.

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego założenia kamiennych elementów tarasu wschodniego Zamku Ostrogskich w Warszawie, ul. Okulnik 1 (praca zespołowa-1996r.), piaskowiec.

-konserwacja zespołu ośmiu rzeźb z korony Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie-II Etap. Współpraca z PKZ BHZ „Eksport” Warszawa (praca zespołowa-1997r.), piaskowiec

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju elewacji wewnętrznego dziedzińca Zamku Królewskiego w Warszawie (praca zespołowa-1997r.), piaskowiec, dolomit. 

-konserwacja zdewastowanej rzeźby Lwa z cokołu Mauzoleum Potockich na przedpolu Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa-1997r.), piaskowiec.

-konserwacja prac plastyczno- rzeźbiarskich więźniów Obozu Koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie (praca zespołowa-1998r., praktyki z udziałem studentów II i IV roku Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury), zaprawa cementowo-piaskowa, fr. piaskowca i cegieł.

-konserwacja czterech kandelabrów oraz fontanny z tarasu wschodniego Zamku Ostrogskich w Warszawie (praca zespołowa-1998r.), piaskowiec.

-konserwacja Mauzoleum Potockich na przedpolu Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa,

I Etap- konserwacja zwieńczenia Mauzoleum oraz trzech Lwów z pierwszego poziomu stylobatu (praca zespołowa-1998r.), piaskowiec.

-konserwacja manierystycznego portalu (1632r.) z bocznej elewacji Bazyliki pw. Św. Krzyża i Wniebowzięcia NMP, zespół klasztorny O.Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie (praca zespołowa-1999r.), wapień, piaskowiec, dolomit.

-konserwacja Mauzoleum Potockich na przedpolu Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa,

II Etap- konserwacja cokołu, tumby grobowca, przypór, kolumn i półkolumn oraz sarkofagu z postaciami zmarłych (praca zespołowa 1999r.), piaskowiec.

-konserwacja ścian holu głównego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (praca zespołowa-2000r.), piaskowiec.

-konserwacja trzech popiersi marmurowych: alegorii Wiosny, Lata i Jesieni, z ogrodu Pałacu Belwederskiego w Warszawie (praca zespołowa-2000r.).

-konserwacja zewnętrznej elewacji Kaplicy Denhoffów (1651-1672r), zespół klasztorny O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie,(praca zespołowa-2000r.), piaskowiec, wapień, marmur.

-konserwacja popiersia Marszałka Józefa Piłsudzkiego, własność prywatna, (praca indywidualna-2001r.) gips patynowany-czerń.

-konserwacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia (lata 30-te XXw.), własność prywatna, (praca indywidualna- 2001r.), wapień.

-konserwacja popiersia alegorii Zimy, z ogrodu Pałacu Belwederskiego w Warszawie (praca zespołowa-2001r.), marmur.

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju elewacji kościoła pw. Św. Krzyża w Warszawie (praca zespołowa-2001r), piaskowiec.

-konserwacja zamurowanych przezroczy z wieży płn.(głowic, kolumienek oraz baz biforiów i triforiów) kolegiaty NMP i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą (praca zespołowa-2001r.), piaskowiec.

-konserwacja kominka w sieni głównej Pałacu Prezydenckiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie (praca zespołowa-2002r.), piaskowiec.

-konserwacja Panoplium nad salą Karmazynową – skrzydło północne Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa-2002r), narzut wapienno- piaskowy, piaskowiec.

-konserwacja czterech rzeźb-personifikacji Dzielnic Królestwa Polskiego z elewacji wschodniej, ogrodowej galerii północnej Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa-2002r.), narzut wapienno- piaskowy

-prace badawcze i konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy architektoniczno-rzeźbiarskim wystroju oraz rzeźbach i wazach z attyki(demontaż rzeźb i waz z attyki oraz czterech rzeźb z nisz korpusu głównego) elewacji północnej skrzydła południowego Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2003r.), narzut wapienno-piaskowy, piaskowiec, wapień.

-kontynuacja prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych na elewacji północnej skrzydła południowego Pałacu oraz rozpoczęcie prac konserwatorskich przy architektoniczno-rzeźbiarskim wystroju elewacji frontowej korpusu głównego, rzeźbach i wazach z attyki-(demontaż rzeźb i waz z attyki), prace badawcze i konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy płaskorzeźbach z attyki korpusu głównego Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa-2004r.), narzut wapienno-piaskowy, piaskowiec, wapień.

-prace badawcze i konserwatorsko-rekonstrukcyjne przy rzeźbach, płaskorzeźbach i detalach architektoniczno-rzeźbiarskich (sztukateriach) z elewacji frontowej korpusu głównego i wież oraz architektoniczno-rzeźbiarskim wystroju elewacji frontowej południowej skrzydła północnego Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2005r.), narzut wapienno-piaskowy, piaskowiec, wapień.

-zdjęcie form negatywowych (silikonowych) i wykonanie odlewów gipsowych z czterech rzeźb kamiennych, z nisz alkierzy korpusu głównego Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2006r.).

-prace konserwatorsko-restauratorskie przy rzeźbach z balustrady ryzalitu środkowego i poręczy schodów muru oporowego w ogrodach Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2006r.), piaskowiec.

-konserwacja 10 rzeźb z nisz elewacji południowej kościoła pw. Św. Boromeusza przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie,(praca zespołowa 2006r.), wapień, narzut wapienno-piaskowy.

-zdjęcie form negatywowych (silikonowych) i sporządzenie odlewów (kopii) 5 rzeźb z attyki korpusu głównego Antykamery Króla Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2007r.),odlew z zaprawy mineralnej.

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju elewacji północnej skrzydła północnego – strona ogrodowa od Oranżerii (el. sztukatorskie wykonane z gipsu ,  piaskowiec), elewacji południowej skrzydła południowego (od strony ogrodu Różanego, narzut wapienno-piaskowy, piaskowiec) oraz Markoniówki (el. sztukatorskie wykonane z gipsu , piaskowiec), Pałac Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2007r.).

-demontaż 10 popiersi gipsowych z elewacji północnej skrzydła północnego (od strony Oranżerii) oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich, zdjęcie form negatywowych (silikonowych) i sporządzenie gipsowych odlewów-kopii, Pałac Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2007r.).

-konserwacja 10 rzeźb z nisz elewacji północnej kościoła pw. Św. Boromeusza przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie,(praca zespołowa 2007r.), wapień, narzut wapienno piaskowy-1szt

-prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy rzeźbach, płaskorzeźbach (medaliony) i detalach architektoniczno-rzeźbiarskich (el. sztukatorskich) z elewacji ogrodowej korpusu głównego Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2008r.), narzut wapienno-piaskowy, odlewy cementowo-piaskowe, piaskowiec.

-montaż gipsowych popiersi-kopii na elewacji północnej skrzydła północnego (od strony Oranżerii) Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2008r.).

-montaż sporządzonych metodą odlewu kopii rzeźb piaskowcowych na attyce Belwederu od strony frontowej i ogrodowej oraz na attyce korpusu głównego nad antykamerą Króla, Pałac Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2008r.), odlewy wykonane z zaprawy mineralnej.

-zdjęcie form negatywowych (silikonowych) oraz sporządzenie odlewów i montaż 18tu kopii popiersi kamiennych na attykach elewacji ogrodowych korpusu głównego od strony wschodniej Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa  2008/09r), odlewy z zaprawy   mineralnej.                                                                                                                                                         

-demontaż 5 rzeźb piaskowcowych z attyki korpusu głównego antykamery Królowej w celu zdjęcia form negatywowych (silikonowych), sporządzenia odlewów oraz montaż kopii na attyce Belwederu, Pałac Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2009r.), odlewy z zaprawy mineralnej.

-montaż zespołu rzeźb piaskowcowych na balustradzie ryzalitu środkowego i poręczy schodów muru oporowego w ogrodach Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa 2009r.)

-prace konserwatorskie przy bramie Matki Boskiej z sercem przebitym mieczem, zespól klasztorny O. Paulinów na Jasnej  Górze w Częstochowie, (praca zespołowa 2009r.), piaskowiec,

-prace konserwatorskie przy wystroju sztukatorskim Wielkiej Sieni w Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa – współpraca z f. Modulus – Marcin Chmielewski 2009r.), narzut wapienno-piaskowy z dodatkiem gipsu, odlewy wapienno-piaskowe z dodatkiem gipsu, odlewy gipsowe, kierowanie  zespołem konserwatorskim.

-kontynuacja prac konserwatorskich przy wystroju sztukatorskim Wielkiej Sieni oraz sypialni Króla w Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa – współpraca z f. Modulus – Marcin Chmielewski 2010r.), narzut  wapienno-piaskowy z dodatkiem gipsu, odlewy wapienno-piaskowe z dodatkiem gipsu, odlewy gipsowej, kierowanie zespołem konserwatorskim.

-wykonanie kopii (odlewów z form negatywowych silikonowych) elementów architektoniczno-rzeźbiarskich z Gaju Akademosa- Park Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa, współpraca z f. Monolit, 2010r., zaprawa mineralna

-kontynuacja prac konserwatorskich przy wystroju sztukatorskim Wielkiej Sieni oraz sypialni Króla w Pałacu Muzeum w Wilanowie, Warszawa (praca zespołowa – współpraca z f. Modulus Marcin Chmielewski 2011.), narzut wapienno-piaskowy z dodatkiem gipsu, odlewy wapienno-piaskowe z dodatkiem gipsu, odlewy gipsowe, sztuczne marmury i stiuki na bazie spoiwa gipsowego, kierowanie zespołem konserwatorskim.

-prace konserwatorskie przy kamiennych portalach, sztukateriach i tynkowanych partiach  Portyku wejścia głównego w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, współpraca z f. Monolit, 2011r., piaskowiec, zaprawa wapienno-gipsowa (narzut), odlewy gipsowe

-prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy kamiennych detalach architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju elewacji frontowej (prawa i lewa strona) neogotyckiego kościoła pw. Św. Wojciecha, ul. Wolska, Warszawa, współpraca z f. Monolit, 2011r., piaskowiec

-opracowanie programów konserwatorskich  i wykonanie prac (konserwatorskich) przy trzech zabytkowych  płaskorzeźbach autorstwa Prof. Jana Szczepkowskiego, Milanowskie Centrum Kultury, Milanówek , Kościelna 3, praca zespołowa, 2012r., odlewy gipsowe

-wykonanie prac konserwatorskich przy kamiennych- piaskowcowych elementach „Źródełka” J.K. Kamzetsera przy ul. Agrykoli na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie, współpraca z f.Monolit, 2012r., piaskowiec

-wykonanie konserwacji 65 rzeźb gipsowych z Królewskiej Kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, praca zespołowa, współpraca z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i Firmą Tussini 2012r., odlewy gipsowe, marmur, alabaster

-wykonanie na podstawie projektu – marmurowego cokołu pod popiersie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (odlew z brązu) – dla Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – 2013r (praca zespołowa).

-konserwacja 61 rzeźb z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie –2013r, praca zespołowa, współpraca z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i Firmą Tussini, odlewy gipsowe

-prace restauratorskie(wykonanie rekonstrukcji form rzeźbiarskich, zdjęcie form odlewniczych oraz wykonanie odlewów) przy detalach architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju (el. sztukatorskich) zabytkowej elewacji kamienicy przy pl. Bema w Olsztynie – 2013r, (praca zespołowa), inwestor prywatny.                                                                                                          

2014r.Św. Anny, ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie- 2014r., narzut wapienno-gipsowy, odlewy gipsowe                                                                                                                                    

-konserwacja marmurowych elementów wystroju łazienki na drugim piętrze Pałacu Myślewickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, współpraca z firmą Konsad, 2014r.

-konserwacja piaskowcowych elementów klatki schodowej (pd. Wsch.) w budynku Podchorążówki na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, współpraca z firmą Konsad. 2014r.

-wykonanie trzech odlewów płaskorzeźb autorstwa Jana Szczepkowskiego wraz z montażem w budynku Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, współpraca z firmą Avia- Rest, 2014r., odlewy gipsowe

-wykonanie prac konserwatorskich przy 34 kopiach gipsowych i jednej rzeźbie marmurowej z Królewskiej Kolekcji , z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, współpraca z firmą Tussini

-wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennym wystroju rzeźbiarskim wiaduktu im. S. Markiewicza w ciągu ulicy Karowej w Warszawie, 2014r., współpraca z firmą Tussini, wapień

– konserwacja kamiennych elementów postumentu nagrobka Izy Salmonowiczówny na Cmentarzu Rossa w Wilnie, Litwa, 2014r., współpraca, zlecenie dla Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami w Warszawie, piaskowiec, labradoryt

-konserwacja 7 rzeźb gipsowych (Posąg Demeter, Marcin Poczobut, Adam Naruszewicz, Izabela z Flemingów Czartoryska, Magdalena z Lubomirskich Sapieżyna, Basile Morine, Jean Emmanuel Gilbert) z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie,2015r., współpraca z firmą Konsad,

wykonanie formy klinowej (gipsowej), odlewniczej, dla celów dydaktycznych w oparciu o gipsowe popiersie ,,Amazonki Mattei,, z Królewskiej Galerii Rzeźby w Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, współpraca z firmą Tussini, 2016r.

wykonanie prac konserwatorskich przy ceramicznych rzeźbach par puttów z Ogrodu Różanego pałacu w Wilanowie oraz zdjęcie form negatywowych (silikonowych) i wykonanie odlewów gipsowych pary puttów w technologii pozwalającej na wykonanie kopii ceramicznych, współpraca z firmą Keramejkos, 2016r.

-wykonanie formy negatywowej (silikonowej) oraz odlewu gipsowego  rzeźby ,, Głowa” (1972) autorstwa Wandy Czełkowskiej, praca dla Fundacji Introspekcja na Rzecz Badania i Prezentacji Twórczości Wandy Czełkowskiej, 2016r.

-wykonanie prac konserwatorskich przy gipsowych rzeźbach (5 sztuk) autorstwa Wandy Czełkowskiej, praca dla Fundacji Introspekcja na Rzecz Badania i Prezentacji Twórczości Wandy Czełkowskiej, 2016r.

-konserwacja architektoniczno-rzeźbiarskiego wystroju sztukatorskiego  elewacji frontowej kamienicy (Dawny gmach Krajowej Kasy Oszczędności) przy ulicy Złotej  nr 1 w Warszawie, współpraca z firmą Monolit, 2016r., odlewy gipsowe, cementowe (cement romański), zaprawa cementowo piaskowa , piaskowiec, wapień

-prace konserwatorskie i restauratorskie oraz rekonstrukcje detali architektonicznych frontonu elewacji północnej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, zespół form architektonicznych wykonanych z gipsu oraz z zaprawy wapienno-piaskowej, współpraca z firmą ,, Mojecki Konserwacja’’ , 2017, Warszawa ul. Kopernika 43

-wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy ,, Popiersiu Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej jako Diany’’ ( nr in. Łkr 784) oraz naprawy posągu ,, Amazonki Sciarry ‘’( nr in Łkr 533 ), dwie pełnoplastyczne rzeźby gipsowe z kolekcji Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul Agrykoli 1, 2017r.

-wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy: dwóch płaskorzeźbach gipsowych ,,Najady ‘’nimfy rzeczne ( nr in  Łkr 688 ), medalionie gipsowym przedstawiającym lewy profil Stanisława Augusta Poniatowskiego ( nr in Łkr 710 ) oraz gipsowym torsie ,,Artemidy’’ (nr in Łkr 542 ) należących do zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykoli 1, 2017r. , współpraca z firmą  Konsad

konserwacja i restauracja figur ze sceny ukrzyżowania, rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego – odlew z metalu, polichromowany, rzeźby Matki Boskiej i św. Jana – odlewy z cementu romańskiego, polichromowane, współpraca z firmą Monolit, 2018r.,

-konserwacja marmurowego cokołu pod posąg ,,Wenus Anadyomene” , nr inw Łkr 373, Sala Jadalna – parter Biały Domek, Łazienki Królewskie w Warszawie, marmur karraryjski, marbre rogue inkarnat, współpraca z firmą Nestor Grzegorz Staręga, 2019r.

 

 WYBRANE PRZYKŁADY REALIZACJI  Z ZAKRESU WYKONYWANIA  KOPII I REKONSTRUKCJI RZEŹBIARSKICH NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH, ANALOGI I MODELI GIPSOWYCH.

prace rekonstrukcyjne (w ramach prac konserwatorskich) przy rzeźbach, płaskorzeźbach i detalach architektonicznych z elewacji zewnętrznych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa, praca zespołowa, 2003 – 2008r., piaskowiec, narzut wapienno-gipsowo-piaskowy, gips,

-wykonanie rekonstrukcji głowy „Mężczyzny leżącego-figury ‘ Wil.3744, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa, 2011r., marmur karraryjski

wykonanie rekonstrukcji modeli gipsowych dwóch płaskorzeźb – alegorii Muzyki i Architektury – autorstwa Józefa Gosławskiego  opracowanych na potrzeby wykonania dekoracji rzeźbiarskiej południowej elewacji budynku D pozostającego w zarządzie Kancelarii Sejmu, współpraca z firmą KERAMEJKOS, praca zespołowa, 2015r.

wykonanie kopii rzeźbiarskiej –  Pary puttów „ Zobojętnienie’’, Johanna Chrisostoma Redlera, Polska, ok.1745 (Wil.RzA.55) w drobnoziarnistym piaskowcu (Szydłówek), na podstawie modelu gipsowego, przy użyciu cyrkla rzeźbiarskiego tzw. punktownicy, współpraca z firmą Monolit, 2015r.

wykonanie rekonstrukcji (model gipsowy) fragmentu lewej dłoni z atrybutem (rogiem) figury Meleangera, autorstwa Johanna Chrisostoma Redlera, Polska ok. 1745r. (Wil. RzA.), współptaca z firmą Monolit, 2015r.

-wykonanie kopii rzeźbiarskiej ,, Putto z koszykiem kwiatów,, autorstwa Johanna Chrisostoma Redlera, Polska, ok. 1745 (Wil.RzA.) w drobnoziarnistym piaskowcu (Szydłówek) na podstawie modelu gipsowego, przy użyciu cyrkla rzeźbiarskiego tzw. punktownicy, współpraca z firmą Monolit, 2016r.

-wykonanie kopii rzeźbiarskiej ,, Bachusa,, autorstwa Johanna Chrisostoma Redlera , Polska ok. 1745r. (Wil.RzA.) w drobnoziarnistym piaskowcu (Szydłówek) na podstawie modelu gipsowego, przy użyciu cyrkla rzeźbiarskiego tzw. punktownicy, współpraca z firmą Monolit  2016r.

-wykonanie kamiennych  kopii dwu  rzeźb powstałych w latach 1729 – 1734: (,, Herkulesa ‘’ Wil Rze 39 oraz Wil Rze 43)  wraz z  rzeźbionymi  postumentami w ramach projektu „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałac Króla Jana w Wilanowie, IV-XII 2018r., piaskowiec, współpraca z firma Monolit

-wykonanie rekonstrukcji fragmentu prawej dłoni z puklami włosów według modelu gipsowego w materiale oryginalnym marmur karraryjski w ramach prac konserwatorskich przy marmurowym posągu Wenus Anadiomene, nr in. ŁKr 337 z Sali Jadalnej Białego Domku, 2018r. , współpraca z firmą Konsad

-prace rekonstrukcyjne polegające na wykonaniu rekonstrukcji zaginionych, brązowych aplikacji z przedstawieniem ,, Trofea Kupidyna” z frontowej płaszczyzny postumentu pod posąg ,,Wenus Anadyomene” nr inw Łkr 393, Sala Jadalna Białego Domku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, współpraca z firmą Nestor Grzegorz Staręga, 2019r.

-wykonanie kamiennych kopii rzeźb Moskwicina i Szweda według modeli gipsowych, przeznaczonych na elewację Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, piaskowiec, współpraca z firmą Monolit, 2019r.