Dr Anna Nowicka

Opublikowano 1 stycznia 2021

Dr Anna Nowicka

Konserwator Dzieł Sztuki , pracownik naukowo-dydaktyczny  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Specjalistycznych  i Technik Dokumentacyjnych WKiRDS ASP w Warszawie

Członek Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Członek Komisji ds. Etyki ASP w Warszawie 

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizacja: Konserwacja Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

Absolwentka Studium Pedagogicznego ASP (1997-1999)

Aneks z rysunku w pracowni prof. Zofii Glazer (1998)

Praca dyplomowa  z konserwacji malarstwa pod kierunkiem  prof. Marii Lubryczyńskiej; wyróżnienie (2000)

Ukończenie kursu z chemii organicznej na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej (2000)

Ukończenie kursu z analizy instrumentalnej związków organicznych na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej (2001)

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE 

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH.