Mgr Szt. Kinga Wiktoria Lubarska

Opublikowano 1 stycznia 2021

Mgr Szt. Kinga Wiktoria Lubarska

Artysta plastyk. Konserwator Dzieł Sztuki w zakresie Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

1999r. absolwentka 3- semestralnego Studium Pedagogicznego w zakresie kształcenia pedagogicznego.

2000 r.- Dyplom magistra Sztuki w zakresie Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej na Wydz. Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Praca dyplomowa pod kier. naukowym Prof. dr hab. Wojciecha Kurpika

Praca teoretyczna pod kier. nauk. Prof.dr hab. Jakuba Pokory

Aneks malarski do dyplomu pod kier. artystycznym Prof. Danuty Makowskiej

Od października 2000r. pracownik naukowo- dydaktyczny, od 2011r. wykładowca w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego WKiRDS warszawskiej ASP.

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO- RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

WYSTAWY I PLENERY

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA I NA RZECZ WYDZIAŁU