Aleksandra Rzeszutek

Opublikowano 3 stycznia 2021

mgr Aleksandra Anna Rzeszutek

 

Konserwator dzieł sztuki. Asystent akademicki. Artysta plastyk.

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2015 – dyplom z wyróżnieniem).

Specjalizacja: Konserwacja malarstwa na podłożach ruchomych i ściennych i rzeźby drewnianej polichromowanej.

Praca dyplomowa:

Konserwacja Portretu Michała Tyszkiewicza hetmana polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 poł. XVIII w. (?) z kolekcji z Łohojska. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Promotor prof. dr hab. Joanna Szpor.

Problematyka deformacji portretów z kolekcji rodziny Tyszkiewiczów z łohojska z końca XVIII w. (?). Promotor prof. ASP dr hab. Anna Dorota Potocka.

Nagroda w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2015 r.

Od 2013 pracownik Zakładu Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ASP w Warszawie.

Od 2019 pracownik laboratorium badawczego MIK (Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji).

NAJWAŻNIEJSZE BADANIA
LISTA PUBLIKACJI
ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE
MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ
REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH
WYSTAWY I PLENERY