Marta Zaborowska

Opublikowano 3 stycznia 2021

mgr Marta Zaborowska

Specjalizacja: Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej

Magister: magister sztuki (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2012, dyplom z wyróżnieniem)

Magister: magister nauk o kulturze i sztuce ( Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Instytut Historii Sztuki, 2020)

Otwarty przewód doktorski na WKiRDS ASP w Warszawie, promotor: dr hab. Joanna Czernichowska prof. ASP w Warszawie, obecnie

 

Członek Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków od 2016 r. (wcześniej od XI. 2014 r. przy Biurze Kultury m. st. Warszawy)

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Twórczości na rok 2015/2016, w dziedzinie: opieka nad zabytkami, nr 29/FPT/2015.

Opiekun Koła Naukowego Studentów WKiRDS warszawska_konserwa w okresie X.2012-V.2016 r.

LISTA PUBLIKACJI
ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE
REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH
WYSTAWY ZBIOROWE