Dziecko we współczesnym malarstwie polskim – projekt studencki

Opublikowano 3 sierpnia 2021

Nasi zdolni stypendyści!

Dziś przybliżamy wam sylwetkę Pauliny Staszkiewicz, studentki V roku konserwacji malarstwa oraz projekt, który realizuje w ramach stypendium wojewódzkiego dla uczniów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

“Dziecko we współczesnym malarstwie polskim z lat 70-tych ze zbiorów Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – konserwacja i restauracja trzech obrazów oraz inwentaryzacja zbiorów” to projekt zakładający wykonanie konserwacji i restauracji trzech obrazów wraz z ramami, pochodzących ze zbiorów IPCZD, odnotowanych w 1979 r. oraz inwentaryzację zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego malarstwa polskiego o tematyce dziecięcej, które do tej pory jest mało udokumentowane i opisane.

Prace, którymi zajmuje się Paulina obejmują kompleksowe zabiegi konserwatorskie i restauratorskie, takie jak oczyszczanie, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków warstw stratygraficznych obiektów oraz retusz czy wymianę niezdatnych już do użytku krosien. Tworzone są również dwie nowe ramy oraz jedna jest restaurowana. Stypendystce udało się także przeprowadzić prace inwentaryzacyjne w murach Instytutu, podczas których wykonano dokumentację fotograficzną oraz opis stanu zachowania współczesnego malarstwa polskiego o tematyce dziecięcej ze zbiorów Instytutu.

Paulina w szczególności interesuje się badaniem atrybucji i proweniencji dzieł sztuki, opublikowała swój artykuł : Staszkiewicz P., At the Well – Where art conservation meets investigation, “ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art”, ISSN 2719-6852, 2020, vol. 4, s. 237-249, jak i miała okazję wystąpić na IV Międzynarodowej Konferencji Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Krakowie (2019).

Serdecznie gratulujemy pięknego osiągnięcia i życzymy kolejnych!

Projekt stypendialny sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Our talented scholarship holders!

Today we are introducing you to the figure of Paulina Staszkiewicz @p_staszkiewicz, a 5th year student of painting conservation, and a project that is being carried out as part of a voivodeship scholarship for students of art universities dealing with artistic creation, disseminating culture and caring for monuments.

“Child in contemporary Polish painting from the 70s from the collection of the Institute” Monument – Children’s Memorial Health Institute “- conservation and restoration of three paintings and inventory of the collections” is a project involving the conservation and restoration of three paintings with frames, from the collections of the Institute of Pedagogical Medicine, recorded in 1979 and an inventory of the collections, with particular emphasis on contemporary Polish painting on children, which so far has been poorly documented and described.

The works that Paulina deals with include comprehensive conservation and restoration works, such as cleaning, strengthening, filling losses in the stratigraphic layers of objects as well as retouching or replacing looms that are no longer usable. Two new frames are also being created and one is being restored. The scholarship holder also managed to carry out inventory work within the walls of the Institute, during which photographic documentation and a description of the state of preservation of contemporary Polish painting on children from the Institute’s collection were made.

Paulina is particularly interested in the study of the attribution and provenance of works of art, she published her article: Staszkiewicz P., At the Well – Where art conservation meets investigation, “ICAR – International Journal of Young Conservators and Restorers of Works of Art”, ISSN 2719- 6852, 2020, vol. 4, pp. 237-249, and had the opportunity to speak at the 4th International Conference of Students of Conservation and Restoration of Works of Art in Krakow (2019).

Congratulations on your beautiful achievement and wish you more!

The scholarship project was financed by the Self-Government of the Mazowieckie Voivodeship.

badania obrazów z Centrum Zdrowia Dziecka