Badawcze Studenckie Koło Naukowe Zlewka

Opublikowano 7 kwietnia 2022

SKN ZLEWKA działa przy Zakładzie Badań Specjalistycznych i Technik
Dokumentacyjnych. Zostało zarejestrowane 3 lutego 2022 r. Głównym celem działalności jest
poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu badań laboratoryjnych oraz
materiałoznawstwa w obszarze interdyscyplinarnym (drewno, kamień, tkanina, papier itd.)
czyli niezależnie od obranego kierunku studiów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki. Spotykamy się z tematyką, która znacznie wykracza poza program nauczania dzięki
czemu zyskujemy odmienną perspektywę. W ZLEWKA SKN sami proponujemy interesujące
nas tematy, które wspólnie z kadrą Laboratorium Chemicznego poszerzamy. Zajmujemy się
badaniami, prowadzimy naukowe dyskusje, czytamy, a także spotykamy się z osobami
mającymi wiedzę i ciekawe doświadczenia naukowe.
Zrzeszamy studentów dociekliwych, zainteresowanych nauką i tematyką badawczą, którzy
chcą rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe umiejętności związane z szerzej
pojętym materiałoznawstwem i chemią konserwatorską.

Zarząd Koła
Przewodniczący: Paulina Niemirska
Zastępca przewodniczącego: Agnieszka Niedziółka
Sekretarz: Zofia Rudzińska
Opiekunowie: dr Anna Zatorska i dr inż. Eżbieta Jeżewska
Kontakt: skn.zlewka@cybis.asp.waw.pl
Instagram: @skn_zlewka
FB: SKN Zlewka