Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Drewnianej Rzeźby Polichromowanej

Opublikowano 11 października 2022

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Drewnianej Rzeźby Polichromowanej

Prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski

Adi. Dr Julia Burdajewicz

mgr Diana Kułakowska

mgr Jan Andrzejewski 

mgr Jan Morzycki - Markowski

tech inż. Jacek Cypel 

 

 

Prezentowane na wystawie Carskie Wrota, personifikacja Europy oraz obrazy tablicowe z przedstawieniami Nawiedzenia św. Elżbiety, Bożego Narodzenia, Pokłonu Trzech Króli oraz Zaśnięcia Matki Bożej zostały zakonserwowane w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Drewnianej Rzeźby Polichromowanej. W pracowni kształcą się studenci IV i V roku konserwacji malarstwa w ramach ćwiczeń praktycznych oraz wykładów.

Ćwiczenia prowadzone są na oryginalnych dziełach sztuki, które do pracowni trafiają z muzeów, parafii oraz prywatnych właścicieli. Od wielu lat kontynuowana jest współpraca m.in. z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Konserwowane są dzieła wykonane na podłożach drewnianych (obrazy tablicowe oraz polichromowane rzeźby drewniane), które często są lub były, częściami większych struktur ołtarzowych czy ikonostasów. Do pracowni trafiają zarówno średniowieczne i nowożytne obrazy tablicowe oraz rzeźby jak również malowane na deskach ikony, niektóre dekorowane metalowymi aplikacjami.

Do najważniejszych zabiegów konserwatorskich przy dziełach wykonanych na drewnie należą m.in.: wzmocnienie osłabionego na skutek czynników biologicznych i fizycznych drewnianego podłoża, konsolidacja odspojonych warstw zaprawy i warstw malarskich, ich oczyszczanie i usuwanie późniejszych przemalowań, uzupełnianie ubytków, retusz polichromii.

Studenci analizują wybrany obiekt pod kątem jego problematyki technologicznej i konserwatorskiej oraz wykonują zabiegi konserwatorskie i restauratorskie według przyjętego programu prac. Z każdym studentem prowadzone są indywidualne konsultacje i korekty dotyczące planowanych i przeprowadzanych zabiegów oraz ich dokumentacji. Właściwą konserwację poprzedza rozpoznanie historyczne obiektu, dokładna analiza jego struktury materialnej, ustalanie składu chemicznego poszczególnych warstw technologicznych oraz ich stratygrafii, badania w świetle UV i IR oraz w promieniach rentgenowskich, w niektórych przypadkach skanowanie 3D. Studenci analizują przyczyny, rodzaje i zakres powstałych w obiekcie zniszczeń i uwzględniając przeprowadzone badania przedstawiają właściwy program prac konserwatorskich. Równie ważne są zabiegi restauratorskie – rodzaj i zakres retuszu warstw barwnych, ewentualna rekonstrukcja formy artystycznej, propozycja aranżacji dzieła w przestrzeni ekspozycyjnej.

W pracowni pod nadzorem promotora realizowane są również prace magisterskie polegające na samodzielnym przeprowadzeniu konserwacji wybranego dzieła sztuki.