Działalność naukowa

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie należy do  elitarnego grona wiodących kierunków na uczelniach w Polsce.

Wydział kształci studentów w czterech specjalnościach:

  • Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
  • Konserwacja i Restauracja Książki, Grafiki i Skóry Zabytkowej
  • Konserwacja i Restauracja Rzeźby Kamiennej i Elementów Architektury
  • Konserwacja i Restauracja Tkanin Zabytkowych .

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie sięga swą historią do lat powojennych. Zniszczenia i straty, które poniosła polska kultura w ostatniej wojnie, wytworzyły potrzebę wykształcenia kadry specjalistów, będącej w stanie w świadomy i profesjonalny sposób ratować polskie dziedzictwo. W tym celu w 1947 roku utworzono na warszawskiej ASP – Studium Konserwacji Zabytków Malarstwa, a nauczanie konserwacji i restauracji powierzono jednemu z najwybitniejszych polskich artystów konserwatorów – profesorowi Bohdanowi Marconiemu. W 1972 roku w wyniku zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki powołany do życia zostaje samodzielny Wydział Konserwacji ASP w Warszawie a pierwszym dziekanem zostaje profesor Juliusz Bursze. Od 1975 roku Wydział ma swoją siedzibę w zabytkowym gmachu przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37. Nawiązując do swej historii Wydział nadal skupia się na kształceniu młodych specjalistów w trudnej dziedzinie – konserwacji i restauracji dzieł sztuki, odwołując się do bogatej tradycji tego zawodu, jednocześnie nie zapominając o obszernej problematyce czasów obecnych. Ponadto realizujemy inne działania związane z ochroną dziedzictwa. Są to między innymi prace badawcze, realizacje konserwatorskie, publikacje, wystawy oraz konferencje naukowe. Wydział jest również członkiem ENCORE, europejskiej organizacji zrzeszającej placówki kształcące konserwatorów i restauratorów dziedzictwa kulturowego na poziomie studiów wyższych oraz bierze udział w programie Socrates-Erasmus.

Współpraca

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki od lat współpracuje z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie oraz z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu w zakresie wymiany doświadczeń i propagowania „polskiej szkoły konserwacji”, organizując wspólne sesje, wystawy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz praktyki studenckie za granicą (od lat prowadzone są zajęcia terenowe studentów trzech wydziałów w Żółkwi, Podhorcach, Kamieńcu Podolskim i Lwowie).

Kontynuowana jest również współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w zakresie badań specjalistycznych, Uniwersytetem Warszawskim, SGGW, Politechniką Warszawską oraz Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Komputerową w zakresie projektów artystycznych. Pracownicy i studenci biorą udział w misjach archeologicznych Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Libii i Libanie. Pracownicy Wydziału uczestniczą w międzynarodowych organizacjach takich, jak ICOM, ICOMOS, ENCoRE oraz realizują międzynarodowe projekty naukowe i konserwatorskie RAFAEL, a także program w zakresie laserowego oczyszczania powierzchni dzieł sztuki EUREKA, COST i LASCAN.

Wydział współpracuje z Tate Gallery w Londynie, Institute for Culture Heritage w Amsterdamie, S.M.A.K w Gandawie, Getty Conservation Institut w Los Angeles, HAWK w Hildesheim oraz Akademią Sztuk Pięknych w Bratysławie. Od 1999/2000 realizowany jest program Sokrates-Erasmus w ramach wymiany studentów i pedagogów, a od 2006 roku program GAUDE POLONIA.

ZOBACZ PROJEKTY BADAWCZE