Magdalena Grenda-Kurmanow

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7919-5469

Konserwator-restaurator dzieł sztuki

Specjalizacja: Konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej

Magister: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, 2010, nagroda Stowarzyszenia Konserwatora Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

Studia podyplomowe: Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych (2012/13, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii); Ziołoznawstwo, (2014/15, Uniwersytet Rzeszowski, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni)

Kursy: 

12.2013 Training and Standards in the Care of Botanical Collections

06.2013 SYNTHESYS meeting: Curation of ethnobiological collections

Doktor: w trakcie przewodu doktorskiego: “Konserwacja i restauracja zabytkowych zielników a zachowanie materiału genetycznego roślin“, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Od 2017 roku zatrudniona na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie, specjalność: konserwacja i restauracja grafiki rysunku

 

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

UDZIAŁ W KONSORCJACH I SIECIACH BADAWCZYCH

WYSTAWY I PLENERY