Międzykatedralna Pracownia „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

Kierownik – prof. dr hab. Iwona Szmelter

Asystent – mgr Anna Kowalik

Dr hab. Monika Jadzińska, prof. ASP

Współpraca: pracownicy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie różnych specjalizacji oraz galerie, muzea sztuki nowoczesnej i współczesnej

 

To nie do wiary, że można utrwalić najbardziej nietrwałą ze sztuk

– sztukę nowoczesną i współczesną –

gdyby nie nasza długoletnia praktyka i sukcesy badawcze.

 

Misja „NOVUM”: wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych podjęto profesjonalną i transdyscyplinarną w założeniu ofertę studiów w zakresie ochrony, konserwacji sztuki nowoczesnej i współczesnej, muzeologii i konserwatorstwa, która odpowiadałaby nowemu rozumieniu dziedzictwa kultury jako dziedzictwa materialnego, niematerialnego i digitalnego.

Ochrona dóbr kultury to kompleksowy proces obejmujący sztukę i naukę. Konserwacja, jako zespół badań identyfikacyjnych, rozpoznania wartości, prewencji i aktywnej konserwacji, restauracji, wystawiennictwa a także niekiedy niezbędnej rekonstrukcji – powinna zapewnić dziedzictwu wszystkich epok, także ajnowszemu,  maksymalnie długie trwanie, przekaz dla nowych generacji.

DŁUGOTRWAŁE ISTNIENIE DZIEDZICTWA SZTUK WIZUALNYCH

wspieramy zatem transdyscyplinarnie, to:

badania, rozpoznanie dzieł i ich wartości zarówno materialnych jak i niematerialnych, konserwacja, restauracja, wszelkie re-.. jak rekonstrukcja, emulacja, odtworzenie lub anastyloza, ale tylko wówczas, gdy są niezbędne. Obejmują też upowszechnienie przez edukację i nowoczesną ochronę za pomocą nowych technologii umożliwiających skuteczne prace przy ‘minimum interwencji’,czytelne i komunikatywnie przedstawione. Chodzi o to, aby poprzez właściwą ochronę i konserwację zapewnić możliwe przejście od odbioru sztuki w tradycyjnych dyscyplinach do jej nowych form jak instalacje, performance, syntezy sztuk wizualnych i performatywnych i innych. Ne ograniczamy definicji sztuki traktując ją jako ‘dzieło otwarte’.

INNOWACYJNE ZAGADNIENIA OCHRONY I KONSERWACJI-RESTAURACJI

SZTUKI NOWOCZESNEJ I WSPÓŁCZESNEJ :

 • Co w istocie konserwujemy? Idea i materia dla uobecnienia dzieła sztuki
 • rejestracja obiektu, wartości dzieła i jego opis
 • historia i teoria ochrony oraz konserwacji dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej
 • ochrona dziedzictwa kultury i sztuki najnowszej w świetle prawnych aktów, Konwencji UNESCO, ICOMOS, ICOM
 • etyka w opiece nad sztuką nowoczesną i współczesną, wartości włączając autentyzm, granice ingerencji konserwatorskiej
 • rola artysty w zachowaniu dzieła, model wywiadu i dokumentacji kontekstu powstania dzieła
 • budowa techniczna i technika wykonania obiektów, nawarstwienia a zachowanie intencji autorów dzieł
 • diagnostyka i analiza przyczyn zniszczeń
 • profilaktyka i konserwacja prewencyjna obiektów i sztuki w przestrzeni publicznej
 • metodyka ochrony, konserwacji, restauracji i ewentualnie rekonstrukcji
 • nowe rodzaje rekonstrukcji- emulacja, odtworzenie
 • zachowanie kompleksu idei i materii dzieł sztuki/  integralności spuścizny sztuki
 • aranżacja i ekspozycja dzieł sztuki, zachowanie zintegrowanego charakteru dzieła
 • wystawiennictwo sztuki współczesnej a zachowanie integralności dzieła i wizerunku zjawiska artystycznego, prace konserwatorsko-kuratorskie
 • nowe strategie konserwatorskie wobec dzieła w procesie, syntezy sztuk, interaktywności i sztuki site-specific
 • dopuszczalność i warunki emulacji i rekonstrukcji w ochronie sztuki XX/XXI wieku
 • re-instalacja dzieł, praca kuriera i opiekuna podczas wystaw
 • zachowanie przez dokumentację dzieł efemerycznych, sztuki ziemi, happening i performance
 • kompleksowe zadania konserwatorsko-kuratoryjne
 • ochrona dzieł w transporcie na wystawy, obowiązki kuriera i udział w re-organizacji wystaw
 • dzieła sztuki w przestrzeni publicznej , street-art.
 • upowszechnienie i promocja zagadnień zachowania sztuki najnowszej oraz generalnie ochrony dziedzictwa kultury

 

Praktyka:

 • studia przypadków: rozpoznanie dzieła na drodze badań humanistycznych, identyfikacji i analityki instrumentalnej. Badania kontekstu powstania dzieł, wywiady z artystami dla pełnej identyfikacji ich idei twórczych i zastosowanych metod, materiałów, procesów artystycznych oraz wskazówek dla ochrony i konserwacji-restauracji dzieł
 • dokumentacja stanu zachowania dzieł i postępowania konserwatorskiego w zależności od typu obiektu i jego charakteru, specyfika obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej także poza tradycyjnymi dyscyplinami plastycznymi
 • nauka dostosowanych do nietypowych obiektów metod zabezpieczania, oczyszczania, konserwacji-restauracji, magazynowania, transportu, re-instalacji i wystawiennictwa prac na wybranych obiektach. Możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności studentów podczas prac konserwatorskich w galeriach i muzeach.
 • realizacja zadań konserwatorsko-kuratoryjnych

 

Zatem zapraszamy do ochrony najnowszego dziedzictwa kultury, sztuki nowoczesnej i współczesnej, a także opieki konserwatorsko-kuratoryjnej wyrażonej zarówno w klasyczny sposób w stosunku do najnowszej  sztuki autograficznej w tradycyjnych dyscyplinach, jak i sztuki hybrydowej, syntezy sztuk, sztuki alograficznej w nowy sposób, zależnie od nietypowego charakteru obiektów i ich proweniencji. 

PROJEKTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIĘ NOVUM:

CAPuS – CONSERVATION OF ART IN PUBLIC SPACES

 

 

Projekty Badawcze Pracowników