Pracownia Propedeutyki Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Zajęcia odbywają się na I roku studiów w wymiarze 3 (I semestr) i 4 (II semestr) godzin tygodniowo. Ich celem jest sprawdzenie predyspozycji studentów do zawodu konserwatora dzieł sztuki (zdolności manualnych i kolorystycznych), nauka terminologii konserwatorskiej, wprowadzenie w historię i metodykę konserwacji.

Treści kształcenia to wprowadzenie studentów w świat praktycznej konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej, pokazanie różnorodności zagadnień praktyki konserwatorskiej w ramach jednej specjalizacji, przygotowanie do pierwszych prac przy obiektach zabytkowych, wprowadzenie w historię i metodykę konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz do zagadnień dokumentacji prac w zakresie konserwacji-restauracji.

Zajęcia składają się z: ćwiczeń praktycznych – retusz akwarelą i temperą, przygotowanie i zakładanie kitów, naprawy podobrazi tekstylnych; konwersatoriów – budowa obrazów i malowideł i jej wpływ na stan zachowania, przyczyny i rodzaje zniszczeń; zapoznania ze schematem dokumentacji, prezentacja i omówienie przykładów dokumentacji.

 

ZASADY OPIEKI NAD DZIEDZICTWEM KULTURY

Postępujemy dla jego dobra zgodnie z najlepszą wiedzą i etyką zawodową oraz zasadami konserwatorskimi:

  • zasadą Primum non nocere
  • zasadą maksymalnego poszanowania dla oryginalnej substancji zabytku i wszystkich jego wartości
  • zasadą minimalnej niezbędnej ingerencji
  • zasadą czytelności ingerencji
  • zasadą odwracalności metod i materiałów
  • zasadą wykonywania wszelkich prac zgodnie z najwyższą wiedzą i na najwyższym poziomie.

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Iwona Szmelter

dr hab. Krzsztof Chmielewski, prof. ASP

dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

wykł. Marcin Kozarzewski 

as. Marta Zaborowska