Przeniesienia

Przeniesienia
PRZENIESIENIA Z INNEJ UCZELNI ARTYSTYCZNEJ
________________________________________
PROCEDURA PRZENIESIEŃ na rok akademicki 2022/2023

Student ubiegający się o przeniesienie ze szkoły wyższej (w tym także zagranicznej) kształcącej w dziedzinie sztuk plastycznych zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z przepisów obowiązujących w danej szkole zgodnie z terminarzem roku akademickiego określonym przez macierzystą jednostkę.
Decyzję o przeniesieniu podejmuje prodziekan i powołana w tym celu Komisja ds. przeniesień.

Ważnym elementem oceny są efekty kształcenia uzyskane przez studenta w innej jednostce niż ASP w Warszawie.
Podstawą rozpatrzenia wniosku o przeniesienie jest przedłożenie przez studenta następujących dokumentów w postaci elektronicznej:
Wniosek o przeniesienie wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść
CV z odręcznym podpisem oraz fotografią – pdf.
Suplement – opis zakończonego w danym roku akademickim procesu kształcenia stanowiący zestawienie zaliczonych zajęć i praktyk przewidzianych programem kształcenia w uczelni macierzystej – pdf.
Portfolio – dokumentacja prac studenta wykonana podczas procesu kształcenia w macierzystej jednostce – pdf.

Zgodnie z uchwałą Rady Programowej:
zostały zatwierdzone następujące limity przeniesień do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z innej uczelni oraz zmian formy studiów, dla specjalności:

1)konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej - 2
2) konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej - 1
3) konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury - 1
4) konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej – 1

W przypadku wyczerpania limitów podanie nie będą rozpatrywane.

Składanie powyższych dokumentów droga mailową do Dziekanatu.

Komisja ds. przeniesień podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku lub wyznaczy spotkanie z ubiegającymi się.
Decyzję Komisja z uzasadnieniem przekazuje w formie papierowej (listownie z potwierdzeniem odbioru) oraz skan pocztą elektroniczną na mail studenta