Tematy Prac Teoretycznych Realizowanych w Pracowni Tech­nik i Tech­no­lo­gii Opraw

2012/2013

 • Aga­ta Ka­na­bus „Tło­cze­nie zło­tem, fo­lią in­tro­li­ga­tor­ską i far­bą dru­kar­ską”
 • Kin­ga Klim­kie­wicz „Zdo­bie­nie brze­gów książ­ki”
 • Agniesz­ka Mu­raw­ska „Klam­ry i oku­cia”
 • Ju­lia Pa­zu­ra „Zdo­bie­nie opraw – śle­pe tło­cze­nie ”
 • Aga­ta Smol­nic­ka „Mo­za­ika w skó­rze”
 • Ju­rand Sz­czer­kow­ski „Ka­pi­tał­ka zwa­na dzier­gan­ką”

 

2012/2013

 • Pau­la Ja­go­da Pań­czyk „ Okład­ki ja­ko ele­ment kon­struk­cyj­ny książ­ki”
 • An­na Po­mor­ska „Ty­py okła­dzin książ­ko­wy­ch”
 • Mag­da­le­na Szy­mań­ska „Wy­klej­ka”

 

2013/2014

 • Mo­ni­ka Dzik „Książ­ka is­lam­ska – krót­ki prze­gląd tech­nik i ma­te­ria­łó­w”
 • Ju­lia Kło­siń­ska „Książ­ka z grzbie­tów­ką, opra­wa kar­to­no­wa, opra­wa Bra­de­la (re­lu­re a la Bra­del), re­in­for­cing bin­ding, książ­ka o próż­nym grzbie­cie, kar­to­naż, car­ton­na­ge, opra­wa tym­cza­so­wa”
 • An­na Ni­ce­wicz, „Opra­wy sa­kwo­we”
 • Piotr Po­pław­ski „Opra­wa mni­sza”

 

2014/2015

 • Mo­ni­ka Dzik „Bu­do­wa ko­dek­su bi­zan­tyń­skie­go – ma­nu­al”
 • Piotr Po­pław­ski, „Tech­ni­ki zdo­bie­nia opraw skó­rza­nych: tło­cze­nie na ślep i tło­cze­nie zło­co­ne wy­ko­ny­wa­ne ręcz­nie”
 • Lin­da Ro­ba­kow­ska­-Lach „Tech­no­lo­gicz­ny Pro­jekt Atra­py Książ­ki”