Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

O wydziale

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki kształci od 76 lat. Studia mają charakter interdyscyplinarny – artystyczne umiejętności konserwatorskie wspierane są specjalistycznymi badaniami naukowymi oraz wiedzą z zakresu humanistyki i nauk ścisłych.

Wydział kształci w ramach jednolitych sześcioletnich studiów magisterskich w czterech specjalizacjach – konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej; książki, grafiki i skóry zabytkowej; tkanin zabytkowych (to jedyna taka specjalizacja w Polsce!); rzeźby kamiennej i elementów architektury – oraz w specjalnościach fakultatywnych: konserwacji i restauracji obiektów archeologicznych i etnograficznych, sztuki współczesnej oraz fotografii. Jest to najszersze spektrum specjalności w zakresie konserwacji i restauracji w szkolnictwie polskim, stanowiące ewenement w skali światowej.

W celu poszerzania umiejętności zawodowych można wybrać dodatkowe zajęcia takie jak konserwacja i restauracja obiektów archeologicznych i etnograficznych, sztuki współczesnej czy fotografii. To najszerszy wachlarz specjalności konserwatorskich na uczelniach artystycznych w Polsce! Studia przygotowują zarówno do samodzielnej, jak i zespołowej realizacji projektów konserwatorskich. Program jest stale modyfikowany zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki i sztuki konserwacji.

Projekty konserwatorskie

Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich teoretycznych i praktycznych oraz wykształcenie manualnych umiejętności konserwatorskich podczas ćwiczeń. Studenci prowadzą projekty konserwatorskie: badają, opisują, a następnie poddają pracom konserwatorsko-restauratorskim oryginalne dzieła sztuki, tworzą kopie technologiczne, uczestniczą w zajęciach i plenerach artystycznych, praktykach konserwatorskich, projektach badawczych.

Projekty konserwatorskie

Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich: teoretycznych, praktycznych oraz wykształcenie manualnych umiejętności konserwatorskich dzięki ćwiczeniom i wykładom. Studenci prowadzą projekty konserwatorskie: badają, opisują, a następnie poddają pracom konserwatorsko – restauratorskim oryginalne dzieła sztuki, tworzą kopie technologiczne, uczestniczą w zajęciach
i plenerach artystycznych, praktykach konserwatorskich, projektach badawczych.

Wszechstronne przygotowanie do zawodu konserwatora

Studenci WKiRDS uczestniczą w zajęciach artystycznych, laboratoryjnych i technologicznych, zdobywają wiedzę z zakresu historii sztuki, filozofii, materiałoznawstwa, ikonografii, wykorzystania nowoczesnego sprzętu badawczego oraz chemii, fizyki, a nawet mikrobiologii. Uczą się rysować, malować, rzeźbić, nabywają szereg umiejętności konserwatorskich pozwalających na kompleksowe (niejednokrotnie skomplikowane) działania mające na celu ochronę i przedłużenie życia dzieł sztuki. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz uczestniczenia w plenerach artystycznych, wymianach studenckich, misjach i projektach konserwatorsko-badawczych w Polsce i na świecie, korzystania z grantów naukowych. Wszystko to składa się na wszechstronne przygotowanie do zawodu konserwatora dzieł sztuki.

„Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki współpracuje z placówkami muzealnymi, archiwami, bibliotekami, instytucjami naukowymi w kraju i na świecie, właścicielami obiektów zabytkowych jak kościoły, osoby prywatne, pozyskując do celów dydaktycznych dzieła sztuki. Współpracuje z zagranicznymi instytucjami konserwatorskimi w ramach grantów naukowych, programu wymiany studenckiej, realizowanych prac badawczo-konserwatorskich” - dr hab. Monika Jadzińska, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki