Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory studentom i czytelnikom spoza Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki wyłącznie w czytelni, po okazaniu legitymacji studenckiej i dowodu osobistego.
 2. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do księgi odwiedzin.
 3. Studentom i pracownikom Wydziału jednorazowo wypożycza się 1–3 książek na okres dwóch tygodni (istnieje możliwość przedłużenia tego terminu).
 4. Warunkiem wypożyczenia książek jest wypełnienie rewersów.
 5. Z prawa wypożyczenia zbiorów nie korzystają stażyści, z wyłączeniem studentów na stażu asystenckim.
 6. Z księgozbioru podręcznego (encyklopedie, słowniki, itp.) oraz dokumentacji konserwatorskich czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelni.
 7. Biblioteka nie wypożycza:
  • książek  wydanych przed 1939 r.
  • książek wyjątkowo cennych
  • encyklopedii, słowników, leksykonów
  • ostatniego numeru czasopism
  • dokumentacji konserwatorskich, prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych
 8. Zakazane jest powielanie ( odbitki kserograficzne, fotografia, przegrywanie na CD i DVD, itp.) dokumentacji konserwatorskich bez pisemnego upoważnienia kierownika właściwej dla danej dokumentacji katedry a także prac doktorskich i habilitacyjnych bez zgody autora.
 9. Przed zaliczeniem semestru student winien uzyskać wpis z biblioteki wydziałowej do indeksu, rozliczający go z wypożyczonych publikacji.
 10. Przy zmianie Wydziału lub odejściu z uczelni student/absolwent podpisuje obiegówkę również w bibliotece wydziałowej.