dr hab. Izabela Zając

Specjalizacja: konserwacja – restauracja starych druków, grafiki i fotografii

Magister w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej (dyplom z wyróżnieniem), Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, Warszawa 1997.

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, tytuł pracy: „Historia zabytkowych albumów do fotografii”, Warszawa 2011. 

Habilitacja w dziedzinie sztuk plastycznych uzyskana w czerwcu 2020.

 

PROJEKTY NAUKOWE

LISTA PUBLIKACJI

ZREALIZOWANE DZIEŁA KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE I ARTYSTYCZNE

MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ LUB ARTYSTYCZNĄ

REFERATY WYGŁOSZONE NA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONFERENCJACH TEMATYCZNYCH

UDZIAŁ W KONSORCJACH I SIECIACH BADAWCZYCH

PROWADZONE PRACE MAGISTERSKIE

WYSTAWY