Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Katedra Konserwacji i Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

Program nauczania w Katedrze Konserwacji-Restauracji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej realizowany jest na I, II, III i IV roku studiów: wykłady i zajęcia praktyczne trwają 4,5 roku. Stopniowo przygotowują one przyszłego absolwenta do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy w zawodzie konserwatora dzieł sztuki, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia i systemem punktacji ECTS.

O Katedrze

Po II roku studiów Katedra organizuje i koordynuje miesięczne praktyki studenckie w renomowanych pracowniach konserwatorskich. Pracownicy Katedry promują magistrantów i doktorantów. Prace magisterskie realizowane  są na V i VI roku. Magistranci uczestniczą w seminarium wyższym – magisterskim. Praca magisterska jest broniona publicznie, połączona z ekspozycją dzieła, multimedialną prezentacją założeń i efektów uzyskanych w wyniku zrealizowanego projektu konserwatorskiego.

Katedra współpracuje z wiodącymi, krajowymi placówkami muzealnymi i naukowo-badawczymi oraz realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, w tym prowadzi International Network for Conservation of Contemporary Art – Central Eastern Europe (INCCA-CEE).

Program nauczania ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich i restauratorskich, metodyki i metodologii konserwacji malarstwa sztalugowego – dawnego i współczesnego, rzeźby drewnianej polichromowanej oraz obiektów sztuki nowoczesnej. To wiedza o zasadach etycznych, technikach i technologii konserwacji oraz metodach badawczych umożliwiających identyfikację dzieła sztuki i jego materii. Omawiane są problemy artystyczno-estetyczne występujące w dziełach zabytkowych i obiektach sztuki nowoczesnej oraz zagadnienia związane z oryginalnym przekazem i intencją twórcy dzieła. Podczas ćwiczeń nabyta wiedza znajduje zastosowanie w praktyce. W ramach seminarium niższego studenci III roku opracowują temat monograficzny w formie pisemnej i multimedialnej prezentacji. W trakcie nauczania studenci korzystają ze specjalistycznych urządzeń konserwatorskich oraz stosują najnowsze metody i materiały. Wyposażenie pracowni Katedry w nowoczesny sprzęt wspomaga analizę dzieł sztuki,  cyfrową rejestrację ich stanu zachowania i zapis prowadzonych prac. Program nauczania ma na celu przygotowanie absolwentów do samodzielnej i zespołowej realizacji projektów konserwatorskich, z zachowaniem etycznych i prawnych zasad, zapisanych we właściwych wytycznych zawodowych i aktach prawnych.

W strukturze Katedry funkcjonują cztery Pracownie, podejmujące zróżnicowaną problematykę konserwatorską: obrazów na podłożach płóciennych w różnych technikach (temperowych, olejnych, sztuki współczesnej, ludowej i egzotycznej, jak chorągwie, thang-ki, kakemona), malowideł na blasze, kartonie, sklejce i podłożach nietypowych, obrazów na podłożach drewnianych, problematykę ikon i ikonostasów, rzeźb i płaskorzeźb drewnianych polichromowanych, malowanych przedmiotów rzemiosła artystycznego.