Pracownia Konserwacji i Restauracji Fotografii i Sztuki Dekoracyjnej

 

Pracownia prowadzi prace badawcze i zajęcia dydaktyczne w zakresie:

1. Technologii i historii technik fotograficznych oraz metodyki konserwacji i restauracji fotografii oraz taśmy filmowej.

2. Technologii i metodyki konserwacji obiektów sztuki dekoracyjnej na papierze, skórze i pergaminie.

Oferuje zajęcia fakultatywne z zakresu ochrony i identyfikacji technik fotograficznych dla studentów wszystkich specjalizacji (V rok) oraz ćwiczenia z zakresu konserwacji i restauracji obiektów sztuki dekoracyjnej oraz fotografii dla studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki (KKiRSDiG).

Na zajęcia fakultatywne składają się wykłady, konwersatoria oraz ćwiczenia z zakresu identyfikacji, które prowadzone są w oparciu o oryginały. W ich trakcie omawiane są także metody zabezpieczania i przechowywania kolekcji fotograficznych. Natomiast do studentów KKiRSDiG, którzy deklarują chęć zrealizowania projektu dyplomowego w tej pracowni, skierowane są zaawansowane ćwiczenia i konwersatoria obejmujące problematykę konserwacji i restauracji realizowane w ramach indywidualnych projektów konserwatorskich na obiektach pochodzących z polskich kolekcji.

Dla studentów V i VI roku prowadzone są seminaria magisterskie z zakresu konserwacji obiektów sztuki dekoracyjnej na papierze, skórze i pergaminie oraz konserwacji i restauracji fotografii i taśmy filmowej.

 

Prowadzący:
prof. dr hab. Marzena Ciechańska
dr hab. Izabela Zając prof. ASP
as. Monika Supruniuk  

 

 

Przy Pracowni działa Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii

Koło Przyjaciół Zabytkowej Fotografii rozpoczęło działalność w 2005 roku przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Od tego czasu opiekę nad Kołem sprawuje dr Izabela Zając.

Celem Koła Przyjaciół Zabytkowej Fotografii jest rozbudzanie wśród studentów zainteresowań oraz pasji badawczych związanych z historią, konserwacją i restauracją zabytkowej fotografii. Dodatkowo zajmujemy się promowaniem działalności i osiągnięć naukowych członków Koła. Staramy się realizować nasze cele współpracując z polskimi i zagranicznymi organizacjami oraz instytucjami naukowymi. Aktywnie uczestniczymy w konferencjach, seminariach i szkoleniach międzynarodowych. Organizujemy spotkania, wyjazdy i wystawy popularyzujące wiedzę z dziedziny konserwacji i restauracji zabytkowej fotografii.

Członkiem Koła może zostać każdy student i absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Osoby, spoza w/w grona, mogą uczestniczyć w pracach Koła Przyjaciół Zabytkowej Fotografii za zgodą pozostałych członków.