Pracownia Konserwacji i Restauracji Grafiki i Rysunku

Pracownia kształci studentów w zakresie zagadnień związanych z konserwacją i restauracją zabytkowej grafiki, rysunku, akwareli i gwaszu, wykonanych na różnych podłożach oraz prowadzi prace badawcze, w tym w szczególności związane z metodami diagnostyki oraz ochrony zabytkowego malarstwa, wykonanego z użyciem wodnych spoiw organicznych na podłożach papierowych, jedwabnych i pergaminie. Zajęcia prowadzone są na III i IV roku jednolitych studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i są związane z uzyskaniem specjalizacji w zakresie konserwacji i restauracji książki, grafiki i skóry zabytkowej.

W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę związaną z technologią wykonania zabytkowych grafik, rysunków i akwarel (obiektów wykonanych technikami nietrwałymi), wykonanych na różnych podłożach,  w aspekcie zachowania  cech ich  autentyczności w procesie konserwacji i restauracji. Studenci uczą się oceniać stan zachowania i przyczyny zniszczeń, a także formułować  założenia i  program konserwacji i restauracji. Zapoznają się także z teorią konserwacji i restauracji w kontekście zabytkowych grafik, rysunków i akwarel oraz zakresem możliwości praktyki konserwatorskiej i ochrony przez profilaktykę. We współpracy z laboratoriami badawczymi uczelni oraz ośrodków zewnętrznych studenci przeprowadzają badania określające technologię oraz stan zachowania zabytków. Studenci uczestniczą w tworzeniu projektów konserwatorskich oraz realizują pod kierunkiem praktyczne prace konserwatorskie i restauratorskie przy własnym projekcie indywidualnym, a także profesjonalną dokumentację tych prac. W trakcie zajęć III roku przeprowadzane są ćwiczenia wprowadzające do prac konserwatorskich oraz praktyczne prace nad grafikami wykonanymi tzw. technikami trwałymi wraz z pełną ich dokumentacją, uzupełnione o wiedzę teoretyczną. Na zajęciach IV roku studenci przeprowadzają konserwację i restaurację obiektu zabytkowego wykonanego w technice nietrwałej: grafiki kolorowej lub kolorowanej, ewentualnie akwareli, gwaszu lub rysunku, wraz z pełną dokumentacją. Uczestniczą także w zajęciach teoretycznych i seminarium, którego efektem jest przedstawienie samodzielnie napisanej pracy pisemnej w formie rozprawki, dotyczącej wybranego zagadnienia z programu studiów.  Prowadzone są zarówno ćwiczenia praktyczne jak i wykłady teoretyczne z zakresu specjalizacji. Na zajęciach V roku studenci wykonują konserwację i restaurację pastelu na podłożu papierowym lub pergaminowym wraz z pełną dokumentacją pracy. 

Studenci zachęcani są do refleksji naukowej, artystycznej i społecznej raz podjęcia własnych projektów naukowo-artystycznych. W ramach konwersatoriów, dyskusji i korekt studenci uczą się pracy w zespole ekspertskim, komunikacji w dyskusji oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. Studenci uczą się także podsumowywać efekty swojej pracy w formie prezentacji multimedialnych. Zajęcia przygotowują zarówno do pracy samodzielnej jak i zespołowej. Efektem uczestnictwa w zajęciach jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na tworzenie własnych projektów konserwatorskich w zakresie konserwacji i restauracji grafiki, rysunku, akwareli i gwaszu, wykonanych na różnych podłożach, a także wiedzy w zakresie ochrony i przechowywania obiektów zabytkowych. 

Pracownia ma na koncie wiele interesujących realizacji związanych z rozwojem specjalistycznych technik i technologii konserwatorskich oraz badań naukowych w zakresie specjalizacji. W trakcie nauki położony jest nacisk na umiejętności formułowania sądów w oparciu zarówno o przesłanki artystyczne, jak i naukowe oraz posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą źródłową, w oparciu o współpracę ze specjalistami z innych dziedzin. Pracownia zainteresowana jest szczególnie rozwojem współpracy interdyscyplinarnej w ramach zagadnień filozoficznych, estetycznych, antropologicznych i etnograficznych, związanych z ochroną dzieł sztuki.

 

Prowadzący:

dr hab. Weronika Liszewska, prof. uczelni

st. wykł. Grażyna Macander-Majkowska

Magdalena Grenda-Kurmanow – ½ etatu

wykł. Bogdan Zerek – ½ etatu