Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej

Program nauczania, realizowany na roku IV i V (4 semestry) ma na celu stopniowe, gruntowne przygotowanie studentów do samodzielnej konserwacji i restauracji obrazów na podobraziach drewnianych i metalowych, a także drewnianych, polichromowanych  rzeźb,  zgodnie z obowiązującą etyką zawodu i jego standardami.

Ćwiczenia prowadzone są na oryginalnych dziełach sztuki: ikony, rzeźby polichromowane, obrazy malowane na blachach. Studenci samodzielnie analizują wybrany obiekt pod kątem jego problematyki technologicznej i konserwatorskiej i wykonują zabiegi konserwatorskie oraz restauratorskie według przyjętego programu. Z każdym studentem prowadzone są indywidualne konsultacje i korekty dotyczące przeprowadzanych prac oraz ich dokumentacji. Cykl wykładów realizowany jest przez dwa semestry na IV roku studiów w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Celem wykładów w semestrze zimowym jest  zapoznanie studentów ze złożoną specyfiką oraz metodami konserwacji obiektów na podobraziach twardych, głównie drewnianych oraz metalowych a także drewnianych, polichromowanych  rzeźb. Na wykładach omawiane są podstawy z zakresu historii, techniki wykonania i przyczyn zniszczeń  wymienionych obiektów. Prezentowane są przykłady konserwacji wybitnych dzieł sztuki, o złożonej problematyce konserwatorskiej: obrazów tablicowych i malowanych na podobraziach metalowych (miedzianych i cynowo – ołowianych), polichromii w drewnianych kościołach oraz drewnianych rzeźb polichromowanych. W semestrze letnim prezentowane są wybrane zagadnienia z historii malarstwa tablicowego (w ujęciu przydatnym dla przyszłych konserwatorów malarstwa) w starożytności oraz w tradycji sztuki chrześcijańskiego Zachodu i Wschodu. Omówione są między innymi: stan wiedzy o malarstwie tablicowym w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie, geneza malarstwa ikonowego, kontekst historyczny i teologiczny zjawiska ikonoklazmu, znaczenie ikony w chrześcijańskich Kościołach Wschodnich, symboliczna struktura ikony i problematyka ikonograficzna, geneza i ewolucja przegrody ołtarzowej na Wschodzie oraz nastawy ołtarzowej na Zachodzie.

Studenci, którzy realizują w Pracowni Konserwacji Malarstwa Tablicowego i Drewnianej Rzeźby Polichromowanej pracę magisterską, na VI roku studiów w ramach seminarium przedstawiają prezentację multimedialną związaną z problematyką konserwowanego obiektu.

 

Prowadzący:

dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

dr Julia Burdajewicz

Jan Andrzejewski

Jan Morzycki-Markowski

Diana Kułakowska ½ etatu

techn. inż. Jacek Cypel – ½ etatu